+34 935 950 104
despatx@bsadvocats.com

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ accés i ús de la pàgina web no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de BOSCH SOLER ADVOCATS. No obstant, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que voluntàriament faciliti l’usuari, seran incorporades per al seu tractament a un fitxer degudament inscrit titularitat de BOSCH SOLER ADVOCATS amb la finalitat de poder identificar-lo i contactar amb ell, així com per facilitar-li qualsevol informació que sol•liciti.

En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació, els quals podran ser exercitats per ell i, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada adreçada a:
BOSCH SOLER ADVOCATS, SLP
c. Muntaner 231, 4t-1rA
08021 Barcelona
despatx@bsadvocats.com

despatx@bsadvocats.com

Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada de les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport. En el cas de representació, haurà d’acreditar-se aquesta mitjançant document fefaent.

BOSCH SOLER ADVOCATS informa de que té implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries para evitar l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Les cookies son petits fitxers de dades que s’allotgen al terminal de l’usuari visitant de la pàgina web i que contenen certa informació de la visita. Aquesta pàgina web utilitza cookies únicament amb la finalitat de facilitar la navegació de l’usuari i en cap cas es possible associar-les a les seves dades personals concretes ni identificar-lo a través d’elles. L’usuari té, no obstant, la possibilitat, existent en la majoria de navegadors web, de desactivar les cookies.

Legislació i jurisdicció aplicable
Aquestes condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i BOSCH SOLER ADVOCATS acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.