+34 935 950 104
despatx@bsadvocats.com

Avís Legal

AVÍS LEGAL

Informació del Titular
BOSCH SOLER ADVOCATS, SLP, amb domicili a c. Muntaner 231, 4t-1aA, 08021 Barcelona, amb CIF B-66560004.
Objecte
Las presents Condicions Generals regulen l’accés i ús per part de qualsevol persona («usuari») de les pàgines que integren el domini web http:/www.bsadvocats.com («pàgina web»), titularitat de BOSCH SOLER ADVOCATS, SLP (“BOSCH SOLER ADVOCATS”), així com els continguts i serveis que a elles s’hi incorporin.

L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l’usuari implica necessariament, i sense reserves, el submissió i acceptació de les condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada cop que vulgui entrar a la pàgina web de BOSCH SOLER ADVOCATS.

Bosch Soler Advocats es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís de cap mena, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de tots aquells elements que integren el disseny i la configuració de la seva pàgina web.

Accés i ús de la pàgina web
L’usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats a la pàgina tenen com finalitat la difusió d’informació sobre el despatx i les activitats desenvolupades per BOSCH SOLER ADVOCATS. Els continguts de la pàgina web no podran ser considerats en cap cas assessorament jurídic sobre cap tema.

BOSCH SOLER ADVOCATS posarà els mitjans raonables a la disposició dels usuaris per a que els continguts i serveis inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant, BOSCH SOLER ADVOCATS no està en condicions de poder garantir aquest fet en tot moment.

Atès que l’usuari pot descarregar-se determinats continguts de la pàgina web, BOSCH SOLER ADVOCATS disposa de la infraestructura necessària para evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics. BOSCH SOLER ADVOCATS no se fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presencia de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (hardware o software) de l’usuari quan aquest accedeixi a la pàgina web o la usi.

Igualment, BOSCH SOLER ADVOCATS informarà a l’usuari en referència a les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web. Es prega a l’usuari que estigui atent a aquests missatges d’avis, ja que BOSCH SOLER ADVOCATS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari pel fet que aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Propietat intel·lectual i propietat industrial
Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitadora, que formen part de la pàgina web, es a dir, informació, articles, dades, texts, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (experiència externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, son propietat de BOSCH SOLER ADVOCATS o estan explotats sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial dels mencionats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel•lectual i industrial vigents.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, texts, dissenys, índexs, formes, etc.) que integren la pàgina web, així com de las bases de dades i del software necessari per la seva visualització o funcionament, que no compti amb l’expressa i prèvia autorització escrita de BOSCH SOLER ADVOCATS.

L’usuari podrà crear una copia privada dels continguts única i exclusivament per la seva utilització personal. Tot ús o explotació distints precisaran d’una autorització prèvia i per escrit de BOSCH SOLER ADVOCATS. En concret, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col•leccionar i, de qualsevol altre manera, explotar els continguts apareguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit de BOSCH SOLER ADVOCATS.

Totes les marques, logotips o signes distintius de BOSCH SOLER ADVOCATS assenyalats en la pàgina web son marques titularitat de BOSCH SOLER ADVOCATS.

Enllaços
Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o direcció URL («enllaços») a la pàgina web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per BOSCH SOLER ADVOCATS, havent d’establir-se l’enllaç en qualsevol cas a la seva pàgina inicial.

BOSCH SOLER ADVOCATS vol aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que continguin la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, essent llur objecte posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

Si qualsevol usuari o tercer observa que tals enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o el ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, preguem ho posi en coneixement nostre a través de l’adreça despatx@bsadvocats.com

Al marge d’allò disposat legalment, BOSCH SOLER ADVOCATS declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels enllaços o amb els danys o errors que, por qualsevol virus present a l’accedir-hi o al usar-los, puguin patir los sistemes informàtics (hardware i software) de l’usuari.